OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Informacja o zasadach przetwarzania danych

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (dalej: Administrator).
  • Z administratorem można kontaktować się listownie na adres: Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią poprzez e-mail: sdoo@chrzastowo.coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 52 385 32 28.
 • Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@chrzastowo.coboru.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  • Realizacja zadań z zakresu działalności Administratora określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień bądź spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  • Wykonanie umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Mogą wystąpić przypadki, w których wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Okres przechowywania danych
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
  • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody
  • Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Informacja o wymogu podania danych
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli zostało to określone w przepisach prawa lub dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zadania ustawowego, umownego lub związanego z zawarciem umowy.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli Pani / Pana sytuacja życiowa sprawia, że prowadzone przez Administratora działania doprowadzają do naruszenia Pani / Pana praw lub wolności).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych).
 • Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym:
  • Instytucje, organy, osoby uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora.
  • Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani / Pana danych znajdują się Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Administratora.